آفتاب ایلام

تجمع اعتراضی مردم ایلام مقابل به هتک حرمت پیامبر(ص) به روایت تصویر