سردار سلیمانی: غیرت، شجاعت و دینداری؛ علاج کشور است