کنایه سنگین مجری تلویزیون در برنامه زنده به ولایتی و ماجرای نان خشک!/فیلم