پایگاه خبری و تحلیلی ایلام

دوشنبه, 29 دی 1399 | 2021 Monday 18 January  

آفتاب ایلام| قیمت خودرو‌های سایپا امروز سه شنبه ۲۷ آبان ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.

نام خودرو قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) پراید X111 --- 125.000.000 پراید X131 --- 105.000.000 پراید X132 --- 110.000.000 تیبا X231 76.800.000 126.000.000 تیبا 2 95.426.000 141.000.000 ساینا 92.928.000 140.000.000 کوییک دنده ای 130.015.000 153.000.000 سراتو --- 950.000.000 رنو ساندرو استپ وی --- 480.000.000

 

آفتاب ایلام|قیمت خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۲۲ آبان ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.

نام خودرو قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) پراید X111 --- ---- پراید X131 --- 115.000.000 پراید X132 --- 107.000.000 تیبا X231 76.800.000 121.000.000 تیبا 2 95.426.000 145.000.000 ساینا 92.928.000 150.000.000 کوییک دنده ای 130.015.000 160.000.000 سراتو --- 950.000.000 رنو ساندرو ...

آفتاب ایلام|قیمت خودرو‌های سایپا امروز چهارشنبه ۲۱ آبان ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.

 

نام خودرو قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) پراید X111 --- ---- پراید X131 --- 115.000.000 پراید X132 --- 107.000.000 تیبا X231 76.800.000 121.000.000 تیبا 2 95.426.000 145.000.000 ساینا 92.928.000 150.000.000 کوییک دنده ای 130.015.000 160.000.000 سراتو --- 950.000.000 رنو ساندرو استپ وی --- 480.000.000

 

آفتاب ایلام| قیمت خودرو‌های سایپا امروز شنبه ۱۷ آبان ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.

 

نام خودرو قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) پراید X111 --- 140.000.000 پراید X131 --- 121.000.000 پراید X132 --- 123.000.000 تیبا X231 76.800.000 145.000.000 تیبا 2 95.426.000 159.000.000 ساینا 92.928.000 154.000.000 کوییک دنده ای 130.015.000 160.000.000 کوییک دنده ای دو رنگ (R) سفید_قرمز --- 185.000.000 سراتو --- 1.020.000.000 رنو ...

آفتاب ایلام|قیمت خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۱۵ آبان ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.

 

نام خودرو قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) پراید X111 --- 140.000.000 پراید X131 --- 121.000.000 پراید X132 --- 123.000.000 تیبا X231 76.800.000 145.000.000 تیبا 2 95.426.000 159.000.000 ساینا 92.928.000 154.000.000 کوییک دنده ای 130.015.000 160.000.000 کوییک دنده ای دو رنگ (R) سفید_قرمز --- 185.000.000 سراتو --- 1.020.000.000 رنو ساندرو ...

آفتاب ایلام| قیمت خودرو‌های سایپا امروز دوشنبه ۱۲ آبان ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.

نام خودرو قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) پراید X111 --- 140.000.000 پراید X131 --- 121.000.000 پراید X132 --- 123.000.000 تیبا X231 76.800.000 145.000.000 تیبا 2 95.426.000 159.000.000 ساینا 92.928.000 154.000.000 کوییک دنده ای 130.015.000 160.000.000 کوییک دنده ای دو رنگ (R) سفید_قرمز --- 185.000.000 سراتو --- 1.020.000.000 رنو ...

نام خودرو قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) پراید X111 --- 136.000.000 پراید X131 --- 118.000.000 پراید X132 --- 118.000.000 تیبا X231 70.500.000 145.000.000 تیبا 2 77.800.000 155.000.000 ساینا 76.200.000 152.000.000 کوییک دنده ای 94.400.000 169.000.000 کوییک دنده ای دو رنگ (R) سفید_قرمز 101.600.000 185.000.000 سراتو --- 1.020.000.000 رنو ساندرو استپ وی --- 585.000.000

آفتاب ایلام|قیمت خودرو‌های سایپا امروز دوشنبه ۵ آبان ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.

نام خودرو قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) پراید X111 --- 136.000.000 پراید X131 --- 118.000.000 پراید X132 --- 118.000.000 تیبا X231 70.500.000 145.000.000 تیبا 2 77.800.000 155.000.000 ساینا 76.200.000 152.000.000 کوییک دنده ای 94.400.000 169.000.000 کوییک دنده ای دو رنگ (R) سفید_قرمز 101.600.000 185.000.000 سراتو --- 1.020.000.000 رنو ساندرو ...

قیمت خودرو‌های سایپا امروز یکشنبه ۴ آبان ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.

نام خودرو قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) پراید X111 --- 136.000.000 پراید X131 --- 122.000.000 پراید X132 --- 124.000.000 تیبا X231 70.500.000 145.000.000 تیبا 2 77.800.000 155.000.000 ساینا 76.200.000 152.000.000 کوییک دنده ای 94.400.000 169.000.000 کوییک دنده ای دو رنگ (R) سفید_قرمز 101.600.000 185.000.000 سراتو --- 1.020.000.000 رنو ساندرو استپ ...

آفتاب ایلام|قیمت خودرو‌های سایپا امروز شنبه ۳ آبان ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.

نام خودرو قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) پراید X111 --- 136.000.000 پراید X131 --- 122.000.000 پراید X132 --- 124.000.000 تیبا X231 70.500.000 145.000.000 تیبا 2 77.800.000 155.000.000 ساینا 76.200.000 152.000.000 کوییک دنده ای 94.400.000 169.000.000 کوییک دنده ای دو رنگ (R) سفید_قرمز 101.600.000 185.000.000 سراتو --- 1.020.000.000 رنو ساندرو ...

آفتاب ایلام | قیمت خودرو‌های سایپا امروز پنجشنبه ۱ آبان ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.

نام خودرو قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) پراید X111 --- 140.000.000 پراید X131 --- 122.000.000 پراید X132 --- 124.000.000 تیبا X231 70.500.000 150.000.000 تیبا 2 77.800.000 161.000.000 ساینا 76.200.000 164.000.000 کوییک دنده ای 94.400.000 181.000.000 کوییک دنده ای دو رنگ (R) ...

آفتاب ایلام|قیمت خودرو‌های سایپا امروز چهارشنبه ۳۰ مهر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.

نام خودرو قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) پراید X111 --- 140.000.000 پراید X131 --- 122.000.000 پراید X132 --- 124.000.000 تیبا X231 70.500.000 150.000.000 تیبا 2 77.800.000 161.000.000 ساینا 76.200.000 164.000.000 کوییک دنده ای 94.400.000 181.000.000 کوییک دنده ای دو رنگ (R) سفید_قرمز 101.600.000 191.000.000 سراتو --- 1.020.000.000 رنو ساندرو ...

آفتاب ایلام | قیمت خودرو‌های سایپا امروز سه شنبه ۲۹ مهر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.

 

  نام خودرو قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) پراید X111 --- 140.000.000 پراید X131 --- 122.000.000 پراید X132 --- 124.000.000 تیبا X231 70.500.000 149.000.000 تیبا 2 77.800.000 165.000.000 ساینا 76.200.000 160.000.000 کوییک دنده ای 94.400.000 181.000.000 کوییک دنده ای دو رنگ ...

آفتاب ایلام| قیمت خودرو‌های سایپا امروز دوشنبه ۲۸ مهر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.

نام خودرو قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) پراید X111 --- 140.000.000 پراید X131 --- 122.000.000 پراید X132 --- 124.000.000 تیبا X231 70.500.000 149.000.000 تیبا 2 77.800.000 165.000.000 ساینا 76.200.000 160.000.000 کوییک دنده ای 94.400.000 181.000.000 کوییک دنده ای دو رنگ (R) سفید_قرمز 101.600.000 191.000.000 سراتو --- 1.020.000.000 رنو ...

قیمت خودرو های سایپا امروز پنجشنبه ۲۴ مهر ۹۹+جدول
قیمت خودرو های سایپا امروز پنجشنبه ۲۴ مهر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.
24 مهر 99

 

نام خودرو قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) پراید X111 --- 140.000.000 پراید X131 --- 122.000.000 پراید X132 --- 124.000.000 تیبا X231 70.500.000 149.000.000 تیبا 2 77.800.000 165.000.000 ساینا 76.200.000 160.000.000 کوییک دنده ای 94.400.000 181.000.000 کوییک دنده ای دو رنگ (R) سفید_قرمز 101.600.000 191.000.000 سراتو --- 1.020.000.000 رنو ساندرو استپ وی --- 585.000.000
 

آفتاب ایلام| قیمت خودرو‌های سایپا امروز سه شنبه ۲۲ مهر ۹۹ را در جدول زیر مشاهده کنید.  

 

 

نام خودرو قیمت اعلام شده توسط سایپا (تومان) قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) پراید X111 --- 147.000.000 پراید X131 --- 127.000.000 پراید X132 --- 122.000.000 تیبا X231 70.500.000 142.000.000 تیبا 2 77.800.000 160.000.000 ساینا 76.200.000 155.000.000 کوییک دنده ای 94.400.000 148.500.000 کوییک دنده ای دو رنگ (R) ...

 
 
 

تمامی حقوق برای «آفتاب ایلام» محفوظ است

استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز است


طراحی و پیاده سازی توسط: بیدسان